Konsulenter…….

Klippet fra https://www.facebook.com/groups/bilistensaksjonsgruppe/permalink/2146837585365770/

Konsulentfirmaenes destruktive rolle som premissleverandører for uheldig samfunnsutvikling

Et illevarslende trekk ved dagens samfunnsutvikling, særlig byutviklingen og utviklingen av tettsteder, er at innbyggerne blir fratatt stadig mer innflytelse og selvbestemmelse når det gjelder i hvilken retning utviklingen skal skje og hvilke premisser som legges til grunn.

En viktig årsak til at innbyggerne fratas innflytelse, er at yrkespolitikere uten hensyn til befolkningens ønsker og behov tar beslutninger ut fra premisser utviklet innenfor snevre ideologisk/faglige miljøer hvor mange tenker likt og befolkningens behov underordnes de ideologisk baserte tankene som klekkes ut innen de snevre poliltiker- og fagmiljøene. Beslutninger basert på et slikt grunnlag karakteriseres av at uheldige løsninger som fratar mennesker valgmuligheter og frihet tres ned over hodet på befolkningen uten diskusjon og uten noen reell politisk behandlng.

I dette bildet spiller konsulentfirmaer en svært uheldig rolle som premissleverandører for en udemokratisk og negativ samfunnsplanlegging. Konsulentfirmaene har sine egne interesser, dels ideologiske fordi fagmiljøet innen konsulentfirmaet har sine egne ideologiske standpunkter, dels økonomiske fordi det er svært mye penger å hente på dyrekjøpt konsulentvirksomhet.

I tillegg til dette, kommer at de løsningene som konsulentfirmaene legger premisser for uten at befolkningen får ha et ord med i laget er markedstilpasninger som begunstiger markedsaktører som tjener stort på de løsningene som konsulentfirmaene går inn for.

I eksemplet under ser vi hvordan det kjente konsulentselskapet COWI nok en gang viser sin ideologiske profil. De snakker om «bærekraftig byutvikling» – og selvfølgelig ønsker de å levere premissene for hva som er «bærekraftig byutvikling» uten hensyn til hva befolkningen trenger og vil ha.

Når et slikt konsulentfirma engasjeres av en kommune eller en by, blir resultatet at bestemmelsesretten fjernes fra befolkningen og gis til en elite av konsulenter og politikere som planlegger etter sitt eget hode og som har bestemt seg for hvordan vi alle skal leve. Dette er et enormt demokratisk problem.

Samtidig viser disse konsulentselskapene hvordan en analyse som bygger på formodningen om at deres ideologiske premisser for byutvikling handler om «kommunisme» eller sosialisme må bli feil. Konsulentselskapene er høyst private og fortjenestemotiverte firmaer, som tjener svært store penger på å levere sine snevre premisser til politikere som betaler dyrt for disse udemokratiske løsningene som fratar innbyggerne mye av innflytelsen over dagliglivet og hvordan vi vil leve.

Konsulentselskapenes ideologi er ikke kommunistisk, og løsningene er særdeles markedsorienterte. Selvkjørende biler på abonnementsbasis er langt mer lønnsomt for bilutleiere og persontransportører enn at innbyggerne eier og bruker sine egne privatbiler.

COWI foreslår at selvkjørende biler som innbyggerne abonnerer på ved behov, skal erstatte den privatbilen som alltid er disponibel for oss og kan kjøres når som helst hvor som helst uten at vi trenger å hverken bestille, stå i ventekø eller abonnere for å kjøre avgårde når vi selv vil.

Konseptet kaller konsulentselskapet MaaS (Mobility as a Service). MaaS innebærer altså at den private førerkontrollerte bilen erstattes av selvkjørende biler på abonnementsbasis.

Sitater fra COWI:

«Selvkjørende biler og MaaS-konsepter med en høy grad av deling, vil utfordre måten vi tenker på transportsystem, infrastruktur og byutvikling, sier Øystein Berge, prosjektleder for Oslo-studien fra COWI.» – Sitat slutt.

«Til tross for økt antall kilometer vil antallet biler kunne reduseres betraktelig, ettersom modellen forutsetter at hele bilparken er delt. I samtlige av de undersøkte scenarioene vil antallet kjøretøy kunne reduseres med mellom 84 og 93 prosent. Med andre ord vil vi kunne klare oss med 7 prosent av bilene i dagens kjøretøypark.» – Sitat slutt.

– Lyder dette gunstig for oss som innbyggere? Hvilke gevinster har vi i et slikt scenario hvor bilparken reduseres med 93 prosent, og hvor førerkontrollerte biler erstattes av selvkjørende kjøretøyer?

Men det blir enda verre, konsulentselskapet er helt konsekvent:

«Han understreker at dette også vil gi endringer i bybildet vårt: Parkeringshus og kjellere blir kanskje overflødige og kan utnyttes til andre formål. Fravær av parkeringsnormer i utbyggingsområder vil gi bedre økonomi i byutviklingsprosjekter.» – Sitat slutt.

– Legg spesielt merke til den siste formuleringen ovenfor:

«Fravær av parkeringsnormer i utbyggingsområder vil gi bedre økonomi i byutviklingsprosjekter.»

Dette betyr oversatt til et språk uten innpakking at dersom nye boligområder bygges uten parkeringplasser, vil lønnsomheten for utbyggerne øke. Og det er helt klart, fordi det er mulig å tjene mye mer penger pr. kvadratmeter boligareal hvis man ikke har noe krav om garasje- eller parkeringsplass tilknyttet boligen.

Mer tydelig kan det ikke uttrykkes at her er det markedsmessig fortjeneste som ligger bak, og dette er årsaken til at en analyse som tar utgangspunkt i at denne politikken handler om «kommunisme» eller «sosialisme» er misforstått.

Ønsket om å frata mennesker muligheten til å eie og kjøre førerkontrollerte biler er markedsdrevet. Selvkjørende biler og «smart» teknologi er markedsdrevet av teknologiselskaper og aktører innenfor persontransport, og utbyggere og entreprenører tjener mer hvis de kan bygge boliger uten parkeringsmuligheter.

Oslo-regionen er brukt i eksemplet her, men vær sikker på at konsulentselskapene vil være henrykt over å introdusere sine løsninger i alle byer og tettsteder hvor de slipper til.

De store spørsmålene er selvfølgelig disse:

– Hvorfor engasjerer politikerne slike konsulentfirmaer, hvorfor er by- og samfunnsplanlegging overlatt til selskaper som har ideologiske og økonomiske interesser i å påtvinge oss sine egenutviklede premisser?

– Hvor lenge skal konsulentselskapene fortsette å få lov til å levere premissene for hvordan du og jeg skal leve våre liv?

– Hvordan skal vi stoppe denne negative trenden, og ta kontrollen tilbake over hvordan vi vil leve våre liv?

76 Views

Legg til kommentar

Påkrevde feletr er merket med *. Din e-postadrese vil ikke bli publisert.